,
+
-

منابع مالی

منابع مالی این صندوق عبارتند از:

  • کمک های مالی خیرین داخل افغانستان عمدتاً قندهار
  • کمک های مالی خیرین مهاجر مقیم امریکا و کشورهای اروپایی (آلمان , هلند و …)
  • کمک های مالی خیرین مهاجر مقیم جمهوری اسلامی عمدتاً مشهد مقدس بصورت ماهوار و مقطعی
  • دریافت وجوهات شرعیه شامل صدقات , کفارات , زکات فطریه و رد مظالم
  • درآمد حاصل از سود و مفاد معاملات مضاربه ای که با وجوه قرض الحسنه انجام می شود.
کانال تلگرام