- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

تهیه و توزیع ۴ تانکرآب برای خانواده های نیازمند

در تاریخ ۹۶/۱/۲۸ تعداد ۴ تانکر آب تهیه و برای خانواده های مستحقی که نیاز شدید جهت ذخیره نمودن آب آشامیدنی به آن داشتند، به منطقه چهاردیوار منتقل و تحویل آنان داده شد.