دوشنبه, 14 نوامبر , 2016 , بخش : اخبار , ,
+
-

آغاز کمک های مواد غذائی و نقدی عاجل پروگرام غذائی جهان

%da%a9%d9%85%da%a9

پروگرام غذائی جهان یا (WFP) برنامۀ نه ماهۀ کمک های مواد غذائی و نقدی را برای خانواده های بیجا شده و عودت کننده آغاز کرده است.

میک لورنتزن، رئیس پروگرام غذائی جهان در افغانستان گفت: ” ما در هفته ها و ماه های آینده به کمک های مالی کافی نیاز داریم، تا بتوانیم به موقع به شکل عاجل و مؤثر برای برگشت کننده گان کمک ها تهیه نمائیم،”

رئیس پروگرام غذائی جهان  افزود که پاسخگویی به موقع و متمرکز به این بحران از افتادن مردم دیگر به عدم مصؤنیت غذائی متداوم جلوگیری خواهد کرد.

گفته می شود از ماه جوالی ۶۱۳۲ بدینسو تعداد برگشت کننده گان از پاکستان به افغانتسان به شکل درامتیک زیاد شده است و هرروز هزارها نفر از مرز طورخم در شرق افغانستان داخل کشور می شوند.

پروگرام غذائی جهان با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان یکجا کار می کند تا در شهرک سرحدی طورخم سیستم خاص دیجیتل را برای ثبت برگشت کننده گان ایجاد نماید.

این سیستم معلومات بیومیتریک برگشت کننده گان و دیگر معلومات ضروری را جمع آوری و ذخیره خواهد نمود و برای اینکه هیچ کس از کمک ها بی بهره نماند، WFP ازطریق تلیفون همراه ارزیابی نیازمندی ها را تحت نظارت دارد. این سیستم به مستفدین و بزرگان جوامع اجازه میدهد تا در حاالت اضطراری هر نوع تغیر را ازطریق تلیفون همرای خویش راپور دهد.

این برنامۀ اضطراری پروگرام غذائی جهان تهیه کمک های مواد غذائی و نقدی برای ۱۱۱،۳۲۱ برگشت کننده فاقد اسناد،۱۱۱،۶۱۱ برگشت کننده با اسناد، ۱۱۱،۳۵۱ نفر بیجا شده داخلی و ۱۱۱،۱۵ مهاجر که در والیات خوست و پکتیکا بسر می برند در بر خواهد گرفت.

همچنان، برنامۀ تغذی هدفند WFP که از قبل فعال بوده با وسعت دادن آن در شرق افغانستان ۱۱۱،۶۱ طفل خانواده های برگشت کننده را درعرصۀ جلوگیری از سوی تغذیه حمایت میکند. در مجموع WFP 111،۵۵۱ نفر را از طریق این برنامه کمک رسانی خواهد کرد.

کانال تلگرام