- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان

از جمله فعالیت های این صندوق تحت پوشش قرار دادن تعدادی از یتیمان و بیوه زنان در مناطق مختلف قندهار می باشد …

مرد این خانواده در یکی از عملیات های انتحاری طالبان کشته شده است. اکنون همسر و یتیمانش سرپرست و نان آوری ندارند.

 یتیمان بی سرپرست در انتظار عنایت خیرین باکرامت…

  یتیمان بی سرپرست در انتظار عنایت خیرین باکرامت…