شنبه, 27 فوریه , 2016 , بخش : فعالیت ها , ,
+
-

شناسایی و تحت پوشش قرار دادن ۷۰ خانواده

از بین خانواده های بی سرپرست و محروم در شهر قندهار و مناطق اطراف، من جمله قلعچه میرزا محمدخان، گندگان، یک لینک، چهاردیوار و شاه مقصود،  ۷۰ خانواده شناسایی شده و تحت پوشش قرار گرفتند.

شناسایی و تحت پوشش قرار دادن 70 خانواده

پدربزرگ ناتوان تنها سرپرست یتیمان محروم و بی بضاعت…

شناسایی و تحت پوشش قرار دادن 70 خانواده

جوان معلول تنها یاور پدر ناتوان و خانواده ی مستمندش…

شناسایی و تحت پوشش قرار دادن 70 خانواده

درماندگی تنها نان آور خانواده به علت بیکاری و خشکسالی در تامین مایحتاج اهل و عیال…

شناسایی و تحت پوشش قرار دادن 70 خانواده

پیرمرد ناتوان و علیل که نان آوری ندارد…

کانال تلگرام