- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

بیکاری ۴ میلیون کارگر …

۵۵ درصد نفوس کشور زیر خط فقر زندگی می کنند…

مقام‌ها در اتحادیه ملی کارگران‌وکارکنان افغانستان “اُمکا” می‌گویند که براساس یافته‌های آنان هم‌اکنون حدود ۲۵درصد از افراد واجد شرایط کار در کشور از معضل بیکاری رنج می‌برند.