- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

مرحله بیست و یکم کمک رسانی بنیاد خیریه کرامت در لشکرگاه

مرحله بیست و یکم کمک رسانی بنیاد خیریه کرامت در شهر لشکرگاه (مرکز ولایت هلمند)، توسط نمایندگی این بنیاد، بین خانواده های شهدا و محرومین، اعم از ایتام، فقرا و مستمندانِ تحت پوشش بصورت نقدی انجام گرفت.