- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

وضعیت تحصیل دختران در افغانستان

وزیر معارف: دور ماندن ۷۵ درصد کودکان دختر از آموزش از جمع ۳٫۷ میلیون کودک که به تعلیم و تربیه دسترسی ندارند، خیانت به مردم، دختران و زنان است.