- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

توزیع مرحله بیست و پنجم کمک های بنیاد خیریه کرامت در قندهار

کمک های بنیاد خیریه کرامت بین خانواده های شهدا و محرومین، اعم از ایتام، فقرا، مستمندان تحت پوشش در قندهار توزیع گردید.
این کمک ها در مرکز شهر، قلعچۀ میرزامحمدخان، چهار دیوار، گندگان، میرویس مینه، یکلینک و مناطق چنار و درویشان شاه مقصود، بصورت نقدی به درب منازل نیازمندان تقدیم شد.