- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

صدها نفر در کشور آواره شدند!

سازمان ملل اعلام کرد در سال جاری در افغانستان ۲۹۰ هزار نفر براثر جنگ و خشکسالی در این کشور آواره شدند.