- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

مرحله سیزدهم کمک رسانی بنیاد خیریه کرامت در لشکرگاه

روز دوشنبه۹۷/۴/۲۲ مرحله سیزدهم کمک رسانی بنیاد خیریه کرامت در شهرلشکرگاه (مرکز ولایت هلمند)، توسط نمایندگی این بنیاد، بین خانواده های شهدا و محرومین، اعم از ایتام، فقرا و مستمندانِ تحت پوشش بصورت نقدی انجام گرفت.