- بنیاد خیریه کرامت افغانستان - http://keramat-af.com -

کمک رسانی به سادات جاغوری

در آستانۀ عید سعید غدیرخم، کمک ارسالی صندوق خیریۀ کرامت توسط نمایندۀ صندوق در ولایت غزنی بین ۳۰ خانوار از سادات منطقۀ جاغوری اعم از ایتام، مستمندان و محرومین مستحق، بصورت نقدی توزیع گردید.